Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: www.progres-automatyka.pl
Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym www.progres-automatyka.pl(dalej zwany również„Sklepem”) prowadzony jest przez spółkę PROGRES AUTOMATYKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, 44-268, ul. Kombatantów 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583250 (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającą nr NIP: 6332234725 oraz nr REGON: 362867260, której kapitał zakładowy wynosi: 245.000,00 zł, adres e-mail: sprzedaz@progres-automatyka.pl, nr tel.: 32 475 15 15
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów od Sprzedającego,
b) rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna,
c) warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
a) „Regulamin”– niniejszy Regulamin Sklepu określający warunki korzystania ze Sklepu, dostępny na stronie internetowej:www.progres-automatyka.pl, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
b) „Sprzedający” lub„Usługodawca”–PROGRES AUTOMATYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, 44 – 268, ul. Kombatantów 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583250 (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca nr NIP: 6332234725 oraz nr REGON: 362867260, której kapitał zakładowy wynosi: 245.000,00 zł,
c) „Klient” lub„Usługobiorca”– osoba fizyczna niedziałająca jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
d) „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” – usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie,
e) „Kupujący”– Klient, którego Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedającego,
f) „Sklep”– serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym:www.progres-automatyka.pl , umożliwiający Klientom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w tym serwisie,
g) „Towary”– rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące być przedmiotem składanego przez Klienta Zamówienia,
h) „Formularz Rejestracji” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Usługobiorcy i utworzenie indywidualnego Konta Klienta,
i) „Konto Klienta”– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dostępny w ramach Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez konkretnego Klienta, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem określonymi przez Klienta,
j) „Formularz Zamówienia”– elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,
k) „Zamówienie”– wypełniony i wysłany przez Klienta do Sprzedającego Formularz Zamówienia,
l) „Informacje Handlowe” – przesyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego.
3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
4. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż wyłącznie na rzecz podmiotów niedziałających jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.). Konsumenci nie są uprawnieni do zawierania ze sprzedającym umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu i tym samym niniejszy Regulamin nie będzie miał zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami.
5. Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o ilości dostępnych Towarów podlega stałej aktualizacji.
6. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.
7. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta Klienta oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.
8. Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Klient korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Tego typu wizualne różnice nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedającego.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu Usługobiorcy, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
10. Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 kodeksu cywilnego.
§2
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):
a) usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Klienta oraz korzystania z Konta Klienta, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień,
b) usługi polegające na możliwości składania Zamówień bez utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Klienta,
c) usługi polegające na możliwości wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych,
d) usługi polegające na możliwości zapisania się przez Usługobiorcę do tzw. newsletter’a, poprzez wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych.
2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
b) wyposażone w dostęp do sieci Internet,
c) posiadające zainstalowane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.
3. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
4. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną:
a) możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów,
b) możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DoS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy,
c) możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości,
d) możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta Klienta (hasło do Konta Klienta podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie logowania do Konta Klienta).
5. Usługodawca informuje, że stale stosuje nowoczesne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które całkowicie eliminowałyby powyższe ryzyka wystąpienia niepożądanych działań opisanych w ust. 4 powyżej.
6. W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” – pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Z chwilą zakończenia świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Konta Klientów zostaną usunięte z zasobów Sklepu.
8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z powyższych usług. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę, tj. m.in. odpowiednio z chwilą rezygnacji z tej usługi zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, a w przypadku usługi polegającej na możliwości korzystania z Konta Klienta również z chwilą usunięcia Konta Klienta.
§3
REJESTRACJA USŁUGOBIORCY
1. Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych:
a) imienia i nazwiska wraz z firmą Usługobiorcy będącego osobą fizyczną albo firmy (nazwy) Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną oraz imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną,
b) numeru NIP,
c) adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwe będzie nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą,
d) określonego przez Usługobiorcę loginu,
e) hasła ustalonego przez Usługobiorcę – hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. nazwy (loginu) oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym.
4. Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu Internetowego i utworzenia Konta Klienta jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta Klienta.Postanowienie to dotyczy także Klientów składających Zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta Klienta, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia.
5. Usługodawca może usunąć Konto Klienta w następujących przypadkach:
a) wniosku Usługobiorcy o jego usunięcie,
b) udostępnienia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z Konta Klienta (tj. loginu albo adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła) przez osoby trzecie nieumocowane do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym,
c) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym,
d) utworzenia fikcyjnego Konta Klienta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą,
e) cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu,
f) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
g) niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta Klienta (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy) przez okres co najmniej 12 miesięcy.
6. Usługobiorca może skorygować ewentualne błędy we wprowadzanych przez siebie danych informując Usługodawcę o danych jakie należy zmienić, w tym w szczególności korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sprzedaz@progres-automatyka.pl.
§4
ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY
1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski/i na terenie Unii Europejskiej .
2. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne niedziałające jako konsumenci oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wybranie Towaru lub Towarów mających być przedmiotem Zamówienia (przy każdym Towarze należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”) oraz wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego po przejściu do „Koszyka”. Zamówienia mogą być składane również bez rejestracji i logowania do Konta Klienta.
4. Wypełnienie Formularza Zamówienia, oprócz danych wskazanych w § 3 ust. 2 lit. a) – c) Regulaminu wymaga dodatkowo podania następujących danych:
a) adresu siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta,
b) adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres wskazany w lit. a) powyżej,
c) numeru telefonu kontaktowego.
5. W trakcie wypełniania Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające oznaczenie kupowanych Towarów oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Klient, na którą składają się ceny Towarów wraz z należnymi podatkami oraz ewentualne koszty dostawy Towarów.
6. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient wybiera jeden ze sposobów przekazania Towaru wskazanych w ust. 6 poniżej.
7. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów przekazania Towaru:
a) dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej,
b) odbiór osobisty w biurze Sprzedającego.
8. Zamówienie składane przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z ust. 9 poniżej.
9. Sprzedający niezwłocznie wyśle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomość elektroniczną stanowiącą podsumowanie i potwierdzenie Zamówienia.
10. Treść Zamówienia utrwalana jest w ramach historii Konta Klienta. Sprzedający zapewnia możliwość utrwalenia (zapisania) treści Regulaminu oraz Zamówienia na urządzeniu odbiorczym Usługobiorcy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI
1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie:
a) podawane są w polskich złotych (PLN),
b) są cenami netto  (do podanych cen będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%),
c) są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem),
d) nie obejmują ewentualnych kosztów dostawy Towarów, które są podawane oddzielnie.
2. Ewentualne koszty dostawy Towaru pokrywa Kupujący, chyba że warunki zawartej umowy stanowią inaczej.
3. Koszty przekazania zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich przekazania, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów.
4. Klientowi przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:
a) płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od zawarcia umowy, lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – płatności należy wówczas dokonać bezpośrednio po zawarciu umowy (złożeniu Zamówienia),
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem).
5. Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze znajdującym się na magazynie nie zostały zamieszczone inne informacje, czas dostawy takiego Towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wynosi do 2 dni roboczych.
6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego Towaru znajdującego się na magazynie – Towar ten może zostać odebrany przez Kupującego niezwłocznie, w godzinach pracy biura Sprzedającego, chyba że na stronie Sklepu, przy danym Towarze zamieszczono inne informacje co do terminu ich odbioru.
7. W przypadku Towaru przekazywanego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za wydanie Towaru Kupującemu uważa się chwilę jego powierzenia przewoźnikowi dostarczającemu Towar Kupującemu.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie dostawy Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie w dostawie Towaru.
§6
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU
1. Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze nie zostały zamieszczone inne informacje, Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru lub wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.
2. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.
3. W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.
4. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.
5. Sprzedający (Gwarant) wykona swe obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.
6. Postanowienia Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów, wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.
8. Celem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący winien dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny.Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.
§7
REKLAMACJE
1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Kupujących w szczególności w jeden z następujących sposobów:
a) korespondencyjnie pod adresem: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie – Zdrój, 44 – 335, ul. Północna 32,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sprzedaz@progres-automatyka.pl.
3. Sprzedający rozstrzyga reklamacje Klientów i Kupujących w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
§8
INFORMACJA HANDLOWA
1. W związku z funkcjonowaniem Sklepu, Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych, za pośrednictwem poczty e-mail, obejmujących informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego.
2. Informację Handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracji lub na Formularzu Zamówienia lub formularzu zapisania się do newsletter’a, właściwego pola obejmującego dobrowolną zgodę na otrzymywanie takiej informacji.
3. Sprzedający gromadzi i przechowuje przesłane przez Użytkowników zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych drogą elektroniczną.
4. Usługobiorca może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych.
5. Sprzedający będzie wysyłał Usługobiorcy Informacje Handlowe wyłącznie w przypadku posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z przepisami RODO.
6. W przypadku niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych lub jej wycofania, jak również w przypadku gdy Sprzedający nie będzie posiadał podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy do celów marketingu bezpośredniego, Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej.
§9
REZYGNACJA Z USŁUGI
1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta Klienta. Rezygnacja z posiadania Konta Klienta możliwa jest poprzez wiadomość wysłaną do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której Konto Klienta zostaje usunięte.
2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na wykonanie uprzednio zawartych umów sprzedaży.
§10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, w tym Kupujących, jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Usługobiorców, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,
b) dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu,
c) zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie.
2. W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Klientów, którzy utworzyli wcześniej Konto Klienta, o treści zmian w następujący sposób:
a) stosownym komunikatem zamieszczonym w interfejsie Konta Klienta przy najbliższym logowaniu Klienta, a także
b) w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta.
3. Klienci, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta Klienta muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta Klienta po dokonaniu zmian Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu w myśl ust. 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.
5. Wszystkie informacje, zdjęcia Towarów oraz znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
6. Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2070, z późn.zm).
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży bez podawania przyczyny. Wycofanie Towaru ze sprzedaży nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży takiego Towaru zawartych przed wycofaniem Towaru ze sprzedaży.

ZADZWOŃ

32 475 15 15

NAPISZ

WIADOMOŚĆ

NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

© 2018 Progres Automatyka Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone.